Glory Light Heavyweight Rankings 209LBS | 95KG

Glory Light Heavyweight Rankings 209LBS | 95KG 

Light Heavyweight CHAMPION

Artem Vakhitov


Artem
Vakhitov 19-5-0 (8 KO)


Country

 

Ranked #1 / 704 PTS

Pavel Zhuravlev


Pavel
Zhuravlev72-11-0 (26 KO)


Country

 

Ranked #2 / 623 PTS

Ariel Machado


Ariel
Machado47-9-0 (34 KO)


Country

 

Ranked #3 / 421 PTS

Zinedine Hameur-Lain


Zinedine
Hameur-Lain58-15-0 (37 KO)


Country

 

Ranked #4 / 386 PTS

Michael Duut


Michael
Duut42-9-0 (19 KO)


Country

 

Ranked #5 / 379 PTS

Danyo Ilunga


Danyo
Ilunga58-13-0 (45 KO)


Country

 

Ranked #6 / 339 PTS

Myron Dennis


Myron
Dennis20-7-0 (9 KO)


Country

 

Ranked #7 / 332 PTS

Saulo Cavalari


Saulo
Cavalari60-6-0 (49 KO)


Country

 

Ranked #8 / 310 PTS

Mourad Bouzidi


Mourad
Bouzidi80-23-2


Country

 

Ranked #9 / 190 PTS

Ivan Galaz


Ivan
Galaz57-6-0 (15 KO)


Country

 

Ranked #10 / 186 PTS

Fraser Weightman


Fraser
Weightman21-1-0 (15 KO)


Country

 

Ranked #11 / 181 PTS

Karl Roberson


Karl
Roberson0-3-0


Country

 

Ranked #12 / 82 PTS

Brian Collette


Brian
Collette23-5-0


Country

 


All
 light heavyweights

Artem Vakhitov
A. Vakhitov

Champion
Points: 866

 

Pavel The Caiman Zhuravlev
P. Zhuravlev

Rank: #1
Points: 704

 

Zinedine 'Good Boy' Hameur-Lain
Z. Hameur-Lain

Rank: #3
Points: 421

 

Michael Dreamcrusher Duut
M. Duut

Rank: #4
Points: 386

 

Danyo 'Dibuba' Ilunga
D. Ilunga

Rank: #5
Points: 379

 

Myron Light Skin Dynamite Dennis
M. Dennis

Rank: #6
Points: 339

 

Saulo 'Cassius Clay' Cavalari
S. Cavalari

Rank: #7
Points: 332

 

Mourad Bouzidi
M. Bouzidi

Rank: #8
Points: 310

 

Ivan El Terrible Galaz
I. Galaz

Rank: #9
Points: 190

 

Fraser Weightman
F. Weightman

Rank: #10
Points: 186

 

Brian The Lion Collette
B. Collette

Rank: #12
Points: 82

 

Randy Blake
R. Blake